Plány údržby, kontrol a revizí


Nabízíme zpracování

 • plánu kontrol, údržby a revizí e. zařízení,
 • provozního řádu nebo samostatné dokumentace odpovídající zákonným požadavkům kladeným na provozovatele elektrických zařízení (viz níže).

 • Na základě ustanovení NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,je provozovatel technických zařízení povinen zejména:

  • stanovit obsah a způsob vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení,

  • stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termíny údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště,

  • dodržovat tyto termíny a lhůty a určit osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,

  • vést záznamy o stanovení těchto termínů, lhůt a rozsahu činností a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.  Patička obsahu

  © ELEKTROKONZULT, s.r.o., Bratří Žůrků 591/5, 617 00 Brno - Tel: 777 761 043-4 - www.elektrokonzult.com - [email protected]